Všeobecné obchodné podmienky

1. Objednávka - kúpna zmluva
V prípade, že kupujúci je právnická osoba jedná sa o objednávku a zmluvné strany sa dohodli, že vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim sa spravuje v otázkach neupravených týmito podmienkami ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade, že kupujúci je fyzická osoba, jedná sa o prihlášku a zmluvné strany sa dohodli, že vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim sa spravuje v otázkach neupravených týmito podmienkami ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Kupujúci si vybratím konkrétneho tovaru z našej ponuky a odoslaním elektronickej objednávky uzatvára kúpnu zmluvu na diaľku s predávajúcim, čím kupujúci potvrdzuje záväznosť objednávky a súhlasí s obchodnými podmienkami.

Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje :
- meno a priezvisko kupujúceho
- adresa kupujúceho
- druh, množstvo a cena tovaru
- adresa dodania tovaru
- telefón a e-mailová adresu

V prípade, ak je kupujúcim právnická osoba musí byť uvedené aj :
- IČO
- DIČ
- pri platcoch DPH aj IČ DPH

Kupujúci môže využívať nákupný a objednávkový systém zverejnený na http://www.morepneu.sk. Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzatvorenie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení. Po odoslaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku e-mailom, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na diaľku.

V prípade, že spotrebiteľ stornuje objednaný tovar, ktorý už bol odoslaný na jeho adresu na základe záväznej objednávky, je povinný uhradiť všetky vzniknuté náklady súvisiace s objednávkou.

2. Zmluvné strany
Predávajúci:

M-Protektor s.r.o.  Jelšova 13824/26, 080 05 Prešov zapísaný v OR OS Prešov oddiel: Sro, vložka č. 12554/P

Kupujúci:
fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objedná tovar a riadne a pravdivo uvedie údaje, ktoré sú potrebné na jej identifikáciu tak ako sú požadované v bode 1.

3. Charakteristika tovaru a ceny
Charakteristika jednotlivých tovarových položiek s cenami je uverejnená na http://www.morepneu.sk. Bližšie informácie o konkrétnom tovare Vám budú poskytnuté na morepneu@mprotektor.sk. Všetky ceny sú uvedené s DPH. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia.

4. Dodacie podmienky
V prípade, ak je tovar skladom, je zaslaný kupujúcemu najneskôr do 48 hodín v pracovných dňoch odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim. U menej bežného tovaru alebo tovaru, ktorý nie je skladom, môže byť dodacia lehota dlhšia a bude dohodnutá telefonicky alebo e-mailom so zákazníkom. V prípade omeškania dodávky tovaru bude zákazník okamžite informovaný. Ak je objednávka poslaná po 15.00 h, predĺži sa dodacia lehota o 1 deň. Tovar je dodávaný prepravnou službou na dobierku v pracovnej dobe od 8:00 do 17:00 hod. Pri odovzdávaní tovaru si zákazník skontroluje tovar, potvrdí a prevezme faktúru + dodací list, ktorý zároveň slúži ako záručný list. Tovar je posielaný len na dobierku.Cena dopravného sa odvíja od veľkosti a váhy pneumatík. Cena za konkrétnu zásielku je uvedená v košíku. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak s termínom dodania dlhšom ako 7 dní nesúhlasí. Oznámenie o odstúpení musí byť predávajúcemu doručené do 24 hodín formou akou bola objednávka uskutočnená. V prípade, že kupujúci objedná tovar, ktorý sa málo používa (je atypický), predávajúci objedná tovar až po uhradení predfaktúry, ktorá bude kupujúcemu zaslaná e-mailom.

5. Platobné podmienky
Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v hotovosti pri dodaní tovaru, ak nie je dohodnuté inak. Cena dobierky pri doručení zásielky je 2,20 €. Ak hodnota objednávky tovaru presahuje 700 € má právo predávajúci požadovať zálohovú platbu vo výške 20% z kúpnej ceny. V odôvodnených prípadoch (tovar je atypický) má právo predávajúci požadovať až 100% kúpnej ceny ako zálohovú platbu.

6. Záručné a reklamačné podmienky
Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záučná doba 24 mesiacov. Reklamácia je podmienená preukázaním reklamovaného tovaru u nás – daňovým dokladom (faktúra). Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, v prevádzkovaní a skladovaní tovaru v nevhodných podmienkach. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru od dopravnej spoločnosti. Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci, kupujúci je povinný takéto vady prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v množstve, je dopravca povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru (škodový zápis) za prítomnosti a na žiadosť kupujúceho. Kupujúci má právo požadovať odstránenie vady v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.

7. Odstúpenie od zmluvy
Ak je kupujúci fyzická osoba – spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzatvorená pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle zákona č. 102/2014  je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, údaje o predávajúcom a kupujúcom a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady kupujúceho. Tovar nesmie byť použitý ani poškodený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladmi o kúpe tovaru. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a preukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 14 dní od splnenia vyššie uvedených podmienok rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, prípadne na účet uvedený na žiadosti o vrátenie peňazí, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Ak si kupujúci odmieta prevziať objednaný tovar (toto neplatí ak doručený tovar svojou kvalitou, množstvom alebo druhom nezodpovedá objednanému tovaru), má predávajúci právo žiadať od objednávateľa uhradenie nákladov (ich konkrétnu výšku Vám poskytneme na požiadanie) spojených s doručením tovaru. Vady ktoré nemohli byť zistené pri preberaní tovaru a na ktoré sa vzťahuje záručná doba je kupujúci povinný reklamovať u dodávateľa písomnou reklamáciou.

8. Stornovanie objednávky
Kupujúci má právo stornovať objednávku, pokiaľ predávajúci nie je schopný objednaný tovar dodať najneskôr do 21 pracovných dní od predpokladaného termínu dodania. V prípade, ak sa rozhodne stornovať Vašu objednávku, je potrebné tak urobiť telefonicky. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- ak sa tovar už nevyrába,
- ak sa tovar už nedodáva,
- ak sa cena tovaru dodávateľa zmenila výrazným spôsobom.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny za tovar a nedohodne sa s predávajúcim na náhradnom tovare, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v čo najkratšom termíne (najneskôr do 10 dní od stornovania objednávky).

9. Ochrana osobných údajov
Vážený zákazník,
prevádzkovateľom e-shopu www.morepneu.sk (ďalej len "Obchod") je M-Protektor s.r.o.  Jelšova 13824/26, 080 05 Prešov. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Prevádzkovateľ sa zaväzuje s nariadením Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 a Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení a doplnení niektorých zákonov o ochrane fyzických osôb v súvislosti zo spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov spracovávať tieto údaje podľa tohoto zákona. My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.Pred nakupovaním v obchode je potrebné sa zaregistrovať.

Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie :
- meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
- Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
- voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
- voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
- ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac uviesť: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení v sekcii prihlásenie. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude zneaktívnené.
V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.
Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).
Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.morepneu.sk, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť v časti "Osobné údaje". Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou tretích, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky, doručovateľské služby ako Slovenská pošta, a.s., kuriéri (kontaktné údaje na dodanie), orgánom činným v trestom konaní. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo napríklad pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.
Kupujúci na základe uzatvorenej zmluvy podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov spracúva osobné údaje uvedené v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.

10. Záverečné ustanovenia
1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na e-mailovú adresu: morepneu@mprotektor.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZARS“). Týmito subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 ZARS, najmä Slovenská obchodná inšpekcia. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 ZARS.

2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ, teda fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.  Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR.

3. V  súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013) týmto spotrebiteľov informujeme, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči nám uplatňovať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov online (RSO). ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Sťažnosť podaná prostredníctvom platformy RSO bude vybavená do 90 dní bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte prostredníctvom emailu: morepneu@mprotektor.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 07.5.2012 Vyplnením prihlášky kupujúci vyjadruje, že sa s podmienkami oboznámil a vyjadruje svoj slobodný a vážny súhlas s ich obsahom .