Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Objednávka uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku.
V zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z. máte právo od tejto zmluvy odstúpiť  bez udania dôvodu v lehote do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa : ........................................... keď  Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným poštou alebo e-mailom na adrese :

M-Protektor s.r.o. - Jelšová 13824/26, 080 05 Prešov , e-mail : morepneu@mprotektor.sk 

Na tento účel môžete použiť  vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali (alebo ho nájdete ho na našej stránke).
Lehota na odstúpenie zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.


2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa, keď nám bude Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.
Tovar musí byť vrátený nepoužitý a nepoškodený.


3. Spôsob vrátenia tovaru
Zašlite nám tovar späť alebo prineste na našu adresu :
M-Protektor s.r.o. - Jelšová 13824/26, 080 05 Prešov